Analog flash clock widget


smile list of the Dark Lord


smile, emoticon, smajl smile, emoticon, smajl smile, emoticon, smajl smile, emoticon, smajl smile, emoticon, smajl smile, emoticon, smajl smile, emoticon, smajl smile, emoticon, smajl

Česká verze smile listu

Speciální smile list od the Dark Lorda pro všechny, kdo rádi používají smajly. Stránka plná emoticonů, co smajl to originál. Víc jak sto smajlíků připravených pro vás. »

Slovenská verzia smile listu

Špeciálny smile list od the Dark Lorda pre všetkých, ktorí radi používajú smajly. Stránka plná emoticonov, čo smajl to originál. Viac ako sto smajlíkov pripravených pre vás. »

English version of smile list

Special smile list by the Dark Lord for all who likes smiles. Page full of emoticons, each une is unique. More than hundred emoticons are ready for you. »

Phiên bản tiếng Việt

Danh mục smile đặc biệt của Dark Lord cho tất cả những ai thích dùng hình cười. Trang web với rất nhiều hình diễn cảm xịn. Nhiều hơn một trăm hình cười đã được chuẩn bị cho các Bạn. »
__________________________________________________________________


the Dark Lord
created by
the Dark LordMMVI